147 - Học thuyết phiếm thần và các học thuyết liên quan