130 - Cận tâm lý và thuyết huyền bí (Hiện tượng siêu nhiên)