120 - Nhận thức luận, thuyết nhân quả, nhân loại học