148 - Học thuyết chiết trung, học thuyết tự do, học thuyết truyền thống