142.780 8 - Triết học hiện sinh theo các triết gia (Hữu Thần, Vô Thần)