Lô-gích Hình Thức
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 160 - 160 - Luận lý học (Logic học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000475
Nhà Xuất bản: Đại học quốc gia TP. HCM
Năm Xuất bản: 2000
Số trang: 293
Tình trạng: Hiện có