Phê Bình Nhận Thức Luận
Tác giả: Fr. J. Nguyễn Văn Liêm, O.P
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 101.41 - 101.41 - Giáo trình phê bình luận
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000487
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1999
Số trang: 226
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0000561
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1999
Số trang: 226
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0000562
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1999
Số trang: 226
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005677
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1999
Số trang: 226
Tình trạng: Hiện có