Tìm Hiểu Lôgích Học
Tác giả: Lê Tử Thành
Ký hiệu tác giả: LE-T
DDC: 160 - 160 - Luận lý học (Logic học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000494
Nhà Xuất bản: Trẻ
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 191
Tình trạng: Hiện có