Luận Triết Học
Tác giả: Bùi Hữu Sủng
Ký hiệu tác giả: BU-S
DDC: 160 - 160 - Luận lý học (Logic học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000495
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Số trang: 169
Tình trạng: Hiện có