Lôgích Học Và Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học
Tác giả: Lê Tử Thành
Ký hiệu tác giả: LE-T
DDC: 160 - 160 - Luận lý học (Logic học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000498
Năm Xuất bản: 1995
Số trang: 242
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 221OP0000499
Năm Xuất bản: 1995
Số trang: 242
Tình trạng: Hiện có