Luận Lý Học
Tác giả: Trần Văn Hiến Minh
Ký hiệu tác giả: TR-M
DDC: 160 - 160 - Luận lý học (Logic học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000514
Nhà Xuất bản: Ra Khơi
Năm Xuất bản: 1960
Số trang: 284
Tình trạng: Hiện có