Luận Triết Học
Tác giả: Gs. Nguyễn Hữu Trọng
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 160 - 160 - Luận lý học (Logic học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000515
Nhà Xuất bản: Văn Đàn
Năm Xuất bản: 1961
Số trang: 262
Tình trạng: Hiện có