Triết Học - T75
Tác giả: Viện Triết Học
Ký hiệu tác giả: VTH
DDC: 105 - 105 - Ấn phẩm định kỳ về triết học
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 10
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000578
Nhà Xuất bản: UB KHXH, Hà Nội
Số trang: 222
Tình trạng: Hiện có