Giới Trẻ Việt Nam Trong Thời Kỳ Đổi Mới
Tác giả: Lê Nhân Tâm
Ký hiệu tác giả: LE-T
DDC: 305 - 305 - Các nhóm xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000697
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Số trang: 333
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0003024
Nhà Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 2004
Số trang: 333
Tình trạng: Hiện có