History of Philosophy
Tác giả: Johannes Hirschberger
Ký hiệu tác giả: JO-H
DDC: 109 - 109 - Lịch sử triết học theo địa lý, thời gian, nhân vật
Ngôn ngữ: Anh
Tập số: 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0001765
Nhà Xuất bản: The Bruce Publishing USA
Năm Xuất bản: 1959
Số trang: 752
Tình trạng: Hiện có