Yves Congar - Con Người & Tư Tưởng
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NH-T
DDC: 230.02 - 230.02 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0002809
Nhà Xuất bản: Trung tâm Học vấn Đa Minh
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 255
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006189
Nhà Xuất bản: Trung tâm Học vấn Đa Minh
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 255
Tình trạng: Hiện có