Kinh Thánh Cựu Ước Các Sách Ngôn Sứ - Sách I-sai-a
Tác giả: Nhóm phiên dịch CGKPV
Ký hiệu tác giả: GKPV
DDC: 224 - 224 - Những sách ngôn sứ của Cựu ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 7

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003107
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2020
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0003108
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2020
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0003109
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2020
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0003110
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2020
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0003111
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2020
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005587
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2020
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005672
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2020
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có