Tương Giao Bất Bạo Động
Tác giả: Lưu Hồng Khanh
Ký hiệu tác giả: LU-K
DDC: 150 - 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003226
Nhà Xuất bản: Trẻ
Năm Xuất bản: 2005
Số trang: 214
Tình trạng: Hiện có