Chung Tay
Tác giả: Nhóm phiên dịch CGKPV
Ký hiệu tác giả: GKPV
DDC: 253 - 253 - Mục vụ và Công tác mục vụ - Thần học mục vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003727
Nhà Xuất bản: Nhóm Các GKPV
Năm Xuất bản: 2015
Số trang: 246
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005834
Nhà Xuất bản: Nhóm Các GKPV
Năm Xuất bản: 2015
Số trang: 246
Tình trạng: Hiện có