Huấn Từ Của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI - B
Tác giả: ĐGH Bênêđitô XVI
Ký hiệu tác giả: BXVI-P
Dịch giả: Lưu Văn Lộc
DDC: 252 - 252 - Các bài giảng
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: B
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004952
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2011
Số trang: 617
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0004953
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2011
Số trang: 617
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0004954
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2011
Số trang: 617
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0004955
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2011
Số trang: 617
Tình trạng: Hiện có