Nghiên Cứu Triết Học - Triết Học Kinh Viện
Tác giả: Lm. Jos. Trần Ngọc Châu
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 149.91 - 149.91 - Triết học kinh viện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005612
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 242
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005846
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 242
Tình trạng: Hiện có