Binding The Strong Man - A Political Reading Of Mark's Story Of Jesus
Tác giả: Ched Myers
Ký hiệu tác giả: MY-C
DDC: 226.3 - 226.3 - Tin Mừng Máccô
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005671
Nhà Xuất bản: Orbis Books, New York
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 23
Số trang: 500
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có