Đặt Cơ Sở Cho Siêu Hình Học Về Đức Lý
Tác giả: Immanuel Kant
Ký hiệu tác giả: KA-I
Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn
DDC: 110 - 110 - Siêu hình học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006017
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 24
Số trang: 263
Tình trạng: Hiện có