Những Nhà Tư Tưởng Lớn - Rousseau trong 60 phút
Tác giả: Walther Ziegler
Ký hiệu tác giả: ZI-W
Dịch giả: Tô Tuấn Lưu
DDC: 109 - 109 - Lịch sử triết học theo địa lý, thời gian, nhân vật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006035
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 19
Số trang: 135
Tình trạng: Hiện có