Vấn Đề Phạm Trù Trong Lịch Sử Triết Học
Tác giả: Lê Công Sự
Ký hiệu tác giả: LE-S
DDC: 107 - 107 - Giảng dạy, nghiên cứu và những đề tài liên quan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004141
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 511
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0004262
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 511
Tình trạng: Hiện có