Luận Văn Logic-Triết Học
Tác giả: Ludwig Wittgenstein
Ký hiệu tác giả: WI-L
Dịch giả: Trần Đình Thắng
DDC: 160 - 160 - Luận lý học (Logic học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006727
Nhà Xuất bản: Đà Nẵng
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 22
Số trang: 283
Tình trạng: Hiện có