Bàn Về Nguồn Gốc Các Tôn Giáo
Tác giả: Mircea Eliade
Ký hiệu tác giả: EL-M
Dịch giả: Đoàn Văn Chúc - Đỗ Lai Thúy
DDC: 200.1 - 200.1 - Lý thuyết tổng quát về Tôn giáo học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006749
Nhà Xuất bản: Khoa học xã hội
Khổ sách: 21
Số trang: 275
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006750
Nhà Xuất bản: Khoa học xã hội
Khổ sách: 21
Số trang: 275
Tình trạng: Hiện có