Từ Điển Minh Triết Phương Đông
Tác giả: Lê Diên
Ký hiệu tác giả: LE-D
DDC: 299 - 299 - Những tôn giáo khác
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004399
Nhà Xuất bản: Khoa học xã hội
Năm Xuất bản: 1997
Số trang: 919
Tình trạng: Hiện có