Đức Giêsu Thành Nadarét
Tác giả: ĐGH Bênêđitô XVI
Ký hiệu tác giả: BXVI-P
DDC: 232 - 232 - Kitô học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004872
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2007
Số trang: 441
Tình trạng: Hiện có