Đại Thừa Và Sự Liên Hệ Với Tiểu Thừa
Tác giả: Thích Minh Châu
Ký hiệu tác giả: TH-C
DDC: 294.3 - 294.3 - Phật Giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004908
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2015
Số trang: 340
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có